67ste Lytse PC, wuifend riet!

De laatste jaren lees en hoor je overal het woord ‘beleving’ als het gaat om het bezoeken van een tentoonstelling, festival, evenement of sportwedstrijd. Men doelt dan op de persoonlijke ervaring van bezoekers. Zij moeten die dag iets beleven of ervaren waar ze thuis aan familie of de volgende dag op het werk iets bijzonders over kunnen vertellen. De 67ste Lytse PC werd een partij als het riet langs de Mantgumervaart dat wuift in de wind.

Lees meer

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Ôfrûne snein hat Jennie Terpstra, mei har maten Jildou Sweering en Martine Tiemersma de 1e priis pakt op de 1e klasse frije formaasje yn Ried. Jennie hat mei har maten sawat it hiele seizoen op de haadklasse stien, mar degradearren ferline wykein werom nei de 1e klasse. Sneon wisten se noch gjin priis te pakken, mar ofrûne snein dus wol. Jennie waard ek útroppen ta keninginne fan dizze partij.

Nije wike woansdei 23 augustus is de froulju's PC yn Weidum!! 

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Snein 23 july wie it jierlikse iepen kampioenskip Pearke Teatsen yn Mantgum. It wiein drok wykein mei ferskate merkes en it begjin fan de Spulwike. Ditresultearre yn minder partoer op  ‘e list dan ferline jierren.

Lees meer
  • zondag 17 september 10.00
    Alder-Bern Keatsen, ledepartij jeugd - Sportfjild, Mantgum
  • zondag 17 september 13.30
    Ids van der Ende partij, ledepartij senioaren - Mantgum, sportfjild