Famyljekeatsen 2017

Famyljekeatsen 2017

Op freed 14 july wie it wer sa fier: de striid tusken de ferskillende stammen fan Mantgum en omstreken. Dit jier wienen der njoggen partoeren dy’t sich opjûn hienen. Dit wie in oantal minder as foargeande jierren. Soe dit troch it waar komme? De begjintiid fan 18.30 waard net helle yn elts gefal, want it reinde dat it spielde! De boskjes en it keatshokje waarden goed brûkt en efkes letter koe de hiele boel los. Der wienen spannende partijen en minder spannende partijen, mar yn elts gefal waard der hiel gesellich en fanatyk keatst. Dat der mei in grutte, sachte bal spile wurdt helpt hjirby allinich mar.

Lees meer
 • vrijdag 21 juli 18.30
  Buertsjekeatsen, ledepartij senioaren - Mantgum, sportfjild
 • zondag 23 juli 10.00
  Pearketeatsen, iepen kampioenskip - Mantgum, sportfjild
 • vrijdag 01 september 09.00
  Merkekeatsen, jeugd - Mantgum, sportfjild
 • vrijdag 01 september 10.00
  Merkekeatsen, senioaren - Mantgum, sportfjild
 • zaterdag 09 september 10.00
  KNKB, Lytse PC - Mantgum, sportfjild
 • zondag 10 september 10.00
  Alder-Bern Keatsen, ledepartij jeugd - Sportfjild, Mantgum
 • zondag 10 september 13.30
  Ids van der Ende partij, ledepartij senioaren - Mantgum, sportfjild